HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť HL Display má dlhú tradíciu udržateľného rozvoja. Berieme na seba zodpovednosť všetkých zúčastnených subjektov a postupujeme podľa jasných pravidiel a smerníc, ktoré zabezpečujú trvalú tvorbu hodnoty.

Systémy riadenia

Zodpovedná výroba znamená, že podniky fungujú efektívne a zodpovedne k životnému prostrediu. Spoločnosť HL Display usiluje o ustavičné zlepšovanie svojho výkonu pri ochrane životného prostredia, dodržiava pravidlá a normy, znižuje dopad svojej výroby na životné prostredie a pracuje s etickými dodávateľmi. Systémy riadenia a pravidlá kvality, práce a vystupovania vedú počas výroby k minimálnej miere plytvania a k najvyšším štandardom bezpečnosti

  • Certifikácia ISO

    Spoločnosť HL Display pracuje podľa noriem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 na ochranu životného prostredia a 75 % ich zariadení je certifikovaných. Výrobné podniky v mestách Sundsvalle a Suzhou takisto spĺňajú normu OHSAS 18001 a certifikácia práve prebieha v našom podniku v Gliwiciach (Poľsko) a Harlow (VB).

  • REACH

    Pri výrobe a objednávaní materiálov spoločnosť HL Display dodržiava smernice REACH a legislatívu EÚ o chemikáliách. Dodávatelia musia zaručiť zhodu so všetkými platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a podpísať písomné vyhlásenie o smernici REACH.

  • Spotreba energie

    Používanie vody je súčasťou výrobného procesu pri chladení extrudovaného a do foriem vstrekovaného plastu. Výrobný podnik spoločnosti HL Display v meste Gliwice v Poľsku využíva uzavretý systém vodného chladenia a znižuje tak spotrebu vody a aktuálne prebiehajú práce na výraznom obmedzení spotreby vody v švédskom podniku v meste Sundsvall.

Udržateľná voľba HL

Roku 2017 bolo 90,2 % celkových plastových odpadov vo výrobných podnikoch spoločnosti recyklovaných. Pri výrobe nových produktov usiluje spoločnosť HL Display o využívanie plastového odpadu z vlastnej výroby a recyklovaného odpadu z externých zdrojov. Navyše aktuálne ponúkame produkty vyrobené s použitím bioplastov namiesto ropných produktov a ku koncu roka 2019 máme ambície ponúkať udržateľnú alternatívu pre 1/3 našej ponuky. V súčasnosti ponúkame produkty

Tieto najnovšie pokroky vo výrobe posunuli spoločnosť o jeden krok bližšie ku zníženiu dopadu plastového odpadu na životné prostredie. Prečítajte si viac o udržateľnej voľbe HL.

Sustainable-choice for-web.jpg

Sociálna zodpovednosť

HL Display rešpektuje svojich obchodných partnerov v každom kúte sveta a trvale usiluje o presadzovanie tých najvyšších etických noriem. Ako spoločnosť expandovala a začala fungovať v Ázii, Európe a ďalších štátoch, sprísnili sme naše obchodné normy, aby sme sa prispôsobili každému regiónu.

Od roku 2010 je spoločnosť HL Display členom iniciatívy United Nations Global Compact. Dôležitou súčasťou stratégie, kultúry a každodenného chodu spoločnosti sú základné hodnoty Spojených národov a desatoro o ľudských právach, práci, životnom prostredí a protikorupčnom správaní.

Správa o vývoji zverejnená spoločnosťou HL Display je kľúčovým prvkom záväzku spoločnosti k iniciatíve UN Global Compact. Ako lídri v našom odvetví usilujeme nielen o zhodu s platnou legislatívou iniciatívy Global Reporting Initiative (GRI), ale aj sami udávame ako dôveryhodný partner normy pre našich obchodných partnerov.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Finančná zodpovednosť

Spoločnosť HL Display sa zaviazala k udržateľnosti, ziskovosti a dlhodobému rastu a uplatňuje z tohto dôvodu etické obchodné postupy a zodpovednosť. Väčšina ekonomických hodnôt, ktoré spoločnosť HL Display vytvára, je rozdeľovaná medzi zúčastnené subjekty (stakeholderov) zahŕňajúce dodávateľov, zamestnancov, vlastníkov a poskytovateľov pôžičiek. Spoločnosť dodržiava miestne daňové zákony platné v každom štáte, v ktorom pôsobí.

Pravidlá správania

Pravidlá správania spoločnosti HL Display sú dôkazom silnej pozície spoločnosti v boji proti korupcii, v dôstojnosti pre zamestnancov a partnerov, v integrite a zodpovednosti. S nulovou mierou tolerancie úplatkárstva, vydierania alebo korupcie, s prísnym dodržiavaním požiadaviek na regulácie a so službami upozornenia na nezhodu treťou stranou. Pravidlá správania jasne stanovujú základné princípy, ktorými sa musí každý zástupca spoločnosti riadiť.

Spoločnosť HL Display je zamestnávateľom rovných príležitostí a riadi sa vlastnou Politikou spoločenskej zodpovednosti (CR Policy), ktorá stanovuje spôsob fungovania spoločnosti. Rešpektovaním práv zamestnancov, kolektívnym vyjednávaním a nabádaním na účasť v odboroch ponúka spoločnosť zamestnancom bezpečné a inšpirujúce pracovné prostredie.

Prísne dodržiavanie politiky spoločenskej zodpovednosti sa očakáva aj od dodávateľov, ktorí musia podpísať politiku obchodu zahŕňajúcu požiadavky a informácie o ľudských, pracovných a protikorupčných právach. Zástupcovia spoločnosti HL Display pravidelne navštevujú dodávateľov a kontrolujú ich zhodu a problematiku životného prostredia.