The better shopping experience

HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť HL má dlhú tradíciu udržateľného rozvoja. Berieme na seba zodpovednosť všetkých zúčastnených subjektov a postupujeme podľa jasných pravidiel a smerníc, ktoré zaisťujú trvalú tvorbu hodnoty.

Politika spoločenskej zodpovednosti a záväzky spoločnosti HL

Od roku 2010 je spoločnosť HL členom iniciatívy United Nations Global Compact. Nedeliteľnou súčasťou tejto iniciatívy Global Compact, kultúry a každodennej činnosti spoločnosti sú základné hodnoty Spojených národov a desatoro o ľudských právach, práci, životnom prostredí a protikorupčnom správaní. 

Správa o spoločenskej zodpovednosti zverejnená spoločnosťou HL je kľúčovým prvkom záväzku spoločnosti v rámci iniciatívy UN Global Compact. Ako lídri v našom odvetví usilujeme nielen o zhodu s platnou legislatívou iniciatívy Global Reporting Initiative (GRI), ale sami ako dôveryhodný partner udávame normy pre našich obchodných partnerov.

V roku 2019 spoločnosť HL uskutočnila revíziu 17 cieľov udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov (SDGs) a identifikovala ciele, na ktoré majú naše aktivity a snaha o udržateľnosť najväčší dopad. Vybrali sme tri ciele rozvoja, ktoré považujeme za najdôležitejšie:

GLIWICE_TOOLS-INJECTION-MOULDING_POLAND_HL-Display_2019_008.jpg

Hlavné priority spoločnosti HL v roku 2020:

 • Pomáhať zákazníkom zmenšovať objem odpadov

  Spoločnosť HL poskytuje maloobchodným predajcom a značkovým dodávateľom riešenia pre lepší zážitok z nákupu. Tieto riešenia sú lepšie pre ziskovosť i našu planétu nielen z hľadiska výroby, no tiež prepravy, montáže a používania v predajniach.

 • Vytvorenie najlepšieho pracoviska

  Spoločnosť HL ustavične investuje do vývoja najlepšieho pracoviska. Usilujeme o inkluzívne a bezpečné miesto na prácu, kde si zamestnanci cenia svoju prácu, podávajú vynikajúci výkon a majú rovné príležitosti na rozvoj.

 • Neustále prevádzkové zlepšovanie

  Spoločnosť HL usiluje o sústavné zmenšovanie dopadu svojich činností výroby na životné prostredie tým, že dodržiava prísne pravidlá a štandardy.

 • Zaistenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Pravidlá správania spoločnosti HL sú dôkazom silnej pozície spoločnosti v boji proti korupcii, v dôstojnosti pre zamestnancov a partnerov, integrity a zodpovednosti.

Ciele na rok 2020:

 • Pomáhať zákazníkom zmenšovať objem odpadov

  Väčšia ponuka v programe Udržateľná voľba spoločnosti HL pri tržbách vo výške 200 mil. SEK v roku 2020.

 • Vytvorenie najlepšieho pracoviska

  Dosiahnutie skóre angažovanosti nad hodnotu 4 v prieskume spoločnosti HL o angažovanosti zamestnancov (na stupnici 0 – 5).

 • Neustále prevádzkové zlepšovanie

  V marci 2020 sa spoločnosť HL zaviazala k iniciatíve Science Based Targets, na základe ktorej bude ďalej znižovať svoju uhlíkovú stopu. Počas roka 2020 stanovíme jasný akčný plán, ako tieto ciele dosiahneme.

 • Zaistenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Už 90 percent našich dôležitých dodávateľov podpísalo našu politiku nákupu.

Spoločnosť HL sa v rámci iniciatívy Science Based Targets zaväzuje k nastaveniu cieľov založených na vedeckých poznatkoch

Riešenie klimatických zmien je jedným z najpálčivejších globálnych problémov a pre spoločnosť HL je dôležité prevziať zodpovednosť a prispieť k hľadaniu riešenia. Usilujeme o to, aby sme sa stali lídrom inovácií a udržateľných riešení v našom odvetví a znižovali dopad našich činností ako pevnú súčasť nášho podnikania.“                                                                         

Prezidentka a konateľka skupiny HL Nina Jönssonová

Prečítajte si viac o spoločnosti HL, ktorá uskutočňuje ďalší krok znižujúci dopad na životné prostredie a podporu zákazníkov na ich ceste k udržateľnejším predajniam v našom tlačovom vyhlásení.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Environmental responsibility

We are recognising our responsibility to make a contribution to tackling climate change and are committed to use environmental resources with care. As we are striving to lead the development of innovative and sustainable solutions, reducing our usage of virgin plastic, energy and water in our production processes as well decreasing production waste are priorities for HL.

Sociálna zodpovednosť

Spoločnosť HL rešpektuje svojich obchodných partnerov v každom kúte sveta a trvalo usiluje o presadzovanie tých najvyšších etických noriem. Ako spoločnosť expandovala a začala fungovať v Ázii, Európe a ďalších štátoch, sprísnili sme naše normy pre obchod, aby sme sa prispôsobili každému regiónu.

Finančná zodpovednosť

Spoločnosť HL sa zaviazala k udržateľnosti, ziskovosti a dlhodobému rastu, a uplatňuje s týmto cieľom etické obchodné postupy a zodpovednosť. Väčšina ekonomických hodnôt, ktoré spoločnosť HL vytvára, je rozdeľovaná medzi zúčastnené subjekty (stakeholderov) zahŕňajúce dodávateľov, zamestnancov, vlastníkov a poskytovateľov pôžičiek. Spoločnosť dodržiava miestne daňové zákony platné v každom štáte, v ktorom funguje.

Pravidlá správania

Pravidlá správania spoločnosti HL sú dôkazom silnej pozície spoločnosti v boji proti korupcii, v dôstojnosti pre zamestnancov a partnerov, integrity a zodpovednosti. S nulovou mierou tolerancie úplatkárstva, vydierania alebo korupcie, s prísnym dodržiavaním požiadaviek regulácií a Pravidlá správania jasne stanovujú základné princípy, ktorými sa musí každý zástupca spoločnosti riadiť.

Možnosť oznamovania pre zamestnancov

Naši zamestnanci a partneri hrajú dôležitú úlohu pri vznášaní obáv v prípade podozrenia na nesprávny postup, ktorý odporuje našim etickým pravidlám. Ponúkame zamestnancom možnosť vyjadriť obavu prostredníctvom tretej strany, kde svoje podozrenia môžu vznášať bezpečne a anonymne. Táto služba sa nazýva WhistleB a je úplne oddelená od IT systémov a webových služieb, takže si neukladá IP adresu ani iné údaje, podľa ktorých by bolo možné osobu vznášajúcu pripomienku dohľadať. Všetky hlásenia sú dobre zašifrované a odšifrovať ich môžu iba vybrané osoby.

Spoločnosť HL je zamestnávateľom rovných príležitostí a riadi sa vlastnou Politikou spoločenskej zodpovednosti, ktorá stanovuje spôsob fungovania spoločnosti. Rešpektovaním práv zamestnancov, kolektívnym vyjednávaním a nabádaním vstúpiť do odborov spoločnosť ponúka zamestnancom bezpečné a inšpirujúce pracovné prostredie.

Prísne dodržiavanie politiky spoločenskej zodpovednosti sa očakáva aj od dodávateľov, ktorí musia podpísať politiku obchodu zahŕňajúcu požiadavky a informácie o ľudských, pracovných a protikorupčných právach. Zástupcovia spoločnosti HL Display pravidelne navštevujú dodávateľov a kontrolujú ich zhodu a problematiku životného prostredia.

Systémy riadenia

Zodpovedná výroba znamená, že podniky fungujú efektívne a zodpovedne voči životnému prostrediu. Spoločnosť HL usiluje o ustavičné zlepšovanie svojho výkonu v ochrane životného prostredia a dodržuje pravidlá a normy, znižuje dopad svojej výroby na životné prostredie a pracuje s etickými dodávateľmi. Systémy riadenia a pravidlá kvality, práce a správania vedú počas výroby k minimálnej miere plytvania a najvyšším štandardom bezpečnosti.

 • Certifikácia ISO

  Spoločnosť HL pracuje podľa noriem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pre ochranu životného prostredia a 75 % ich zariadení je certifikovaných.

 • REACH

  Pri výrobe a objednávaní materiálov spoločnosť HL dodržiava smernice REACH a legislatívu EÚ o chemikáliách. Dodávatelia musia zaručiť zhodu so všetkými platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a podpísať písomné vyhlásenie o smernici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg