The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť HL má dlhú tradíciu udržateľného rozvoja. Berieme na seba zodpovednosť všetkých zúčastnených subjektov a postupujeme podľa jasných pravidiel a smerníc, ktoré zaisťujú trvalú tvorbu hodnoty.

Naša politika spoločenskej zodpovednosti

Naša činnosť je založená na hodnotách, vízii a poslaní. Náš prístup k zodpovednosti našej spoločnosti je spísaný v Zásadách zodpovednosti spoločnosti, Kódexe správania a Kódexe správania pre dodávateľov (od roku 2021 nahrádza Zásady nákupu).

Naše záväzky

Spoločnosť HL je už od roku 2010 členom iniciatívy United Nations Global Compact. Zásady Global Compact týkajúce sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii sú nedeliteľnou súčasťou našej stratégie, kultúry a každodennej činnosti. Počas roka 2020 sa spoločnosť HL stala signatárom iniciatívy Science Based Targets a v priebehu roka 2021 plánujeme stanoviť naše ciele založené na vedeckých poznatkoch.

V roku 2019 spoločnosť HL preskúmala sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja OSN a určila tie, na ktoré máme najväčší vplyv v rámci nášho podnikania a snah

Kľúčové priority HLs:

 • Zabezpečenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Spoločnosť HL vykonala komplexné hodnotenie rizík dodávateľov a od všetkých dodávateľov vyžaduje, aby podpísali a dodržiavali Kódex správania dodávateľa, v ktorom sa stanovuje silný protikorupčný postoj spoločnosti a zabezpečuje, aby zamestnanci a ostatné zainteresované strany dodržiavali zásady čestnosti, integrity a zodpovednosti.

 • Zlepšenie prevádzkového riadenia

  Ambíciou spoločnosti HL je znížiť uhlíkovú stopu našich prevádzok a zvýšiť používanie recyklovaných a ekologických materiálov. Zaviazali sme sa znížiť spotrebu surovín a vody a zvýšiť efektívnosť dopravy

 • Vytvorenie skvelého pracovného prostredia

  HL neustále investuje do inkluzívneho a bezpečného pracovného prostredia - podporuje rozmanitosť a rovnosť. Vytvárame pracovisko, kde ľudia žijú hodnotami HL a kde všetci zamestnanci dodržiavajú Kódex správania HL.

 • Pomoc zákazníkom pri znižovaní množstva odpadu

  HL poskytuje udržateľné riešenia na spracovanie odpadu po skončení životnosti. Naším cieľom je rozšíriť ponuku Sustainable Choice a okrem riešenia problematiky potravinového a obalového odpadu ponúkame výrobky, ktoré sú šetrné k zdrojom a majú dlhú životnosť.

Total.JPG

Ciele 2023

 • Zabezpečenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Cieľom je, aby sa dodávatelia, ktorí pokrývajú 90 % našich výdavkov, zapojili do samohodnotenia dodávateľov. Taktiež aby 85 % našich hlavných dodávateľov podpísalo náš Kódex správania dodávateľa. A nakoniec, aby sa na mieste vykonalo desať auditov.

 • Neustále zlepšovanie procesov

  Cieľom je schváliť ciele v rámci iniciatívy Science Based Targets a pokračovať v realizácii plánu znižovania emisií CO₂., ako aj zvýšiť používanie recyklovaného materiálu medziročne o 10 %.

 • Najlepšie možné pracovné prostredie

  Dosiahnutie 73-percentného skóre v ročnom prieskume spokojnosti zamestnancov v kategórii "Každý má rovnakú šancu uspieť na HL" a dosiahnutie celkového indexu angažovanosti 76, čím sa zabezpečí, že nedôjde k žiadnym nehodám vedúcim k absencii. Taktiež znížiť počet pracovných úrazov medziročne o 5 percent.

 • Pomoc zákazníkom pri vytváraní udržateľnejších obchodov

  Zvýšiť predaj sortimentu výrobkov HL Sustainable Choice medziročne o 10 % a predstaviť našu cirkulárnu ponuku väčšiemu počtu zákazníkov.

Náš rebríček hodnôt:

Value_Chain_230329_WEB.png
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Finančná zodpovednosť

Spoločnosť HL sa zaviazala k udržateľnosti, ziskovosti a dlhodobému rastu a na tento účel uplatňuje etické obchodné postupy a zodpovednosť. Väčšina ekonomickej hodnoty, ktorú spoločnosť HL vytvára, sa rozdeľuje medzi jej zúčastnené subjekty (stakeholders), medzi ktoré patria dodávatelia, zamestnanci, vlastníci a veritelia. Spoločnosť dodržiava miestne daňové zákony v každom štáte, v ktorom pôsobí.

Sociálna zodpovednosť

Spoločnosť HL Display rešpektuje svojich obchodných partnerov v každom kúte sveta a neustále sa snaží dodržiavať najvyššie etické normy. Keďže sa spoločnosť rozšírila a začala pôsobiť v Ázii, Európe a ďalších krajinách, sprísnili sme naše obchodné normy, aby sme sa prispôsobili každému regiónu.

Zodpovednosť za životné prostredie

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť prispieť k riešeniu klimatických zmien a zaväzujeme sa využívať environmentálne zdroje udržateľným spôsobom. Keďže sa snažíme byť lídrom vo vývoji inovatívnych a udržateľných riešení, prioritou spoločnosti HL je znižovanie spotreby primárnych plastov, energie a vody v našich výrobných procesoch, ako aj znižovanie množstva výrobného odpadu.

Etický kódex

Náš etický kódex stanovuje normy a postoj spoločnosti k pracovným podmienkam, konfliktom záujmov, dodržiavaniu predpisov, úplatkárstvu a otázkam životného prostredia. Riadime sa ním pri zaobchádzaní s ľuďmi v našej spoločnosti a s našimi dodávateľmi.

Zamestnanci

Kódex správania HL vyjadruje náš rozhodný postoj voči korupcii a zabezpečuje, aby zamestnanci a zainteresované strany konali čestne, poctivo a zodpovedne. Vďaka nulovej tolerancii voči úplatkárstvu, vydieraniu a korupcii a prísnemu dodržiavaniu zákonných požiadaviek Kódex správania jasne definuje základné zásady, ktoré by mal dodržiavať každý predstaviteľ spoločnosti..

Dodávatelia

HL verí v sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a etické správanie a očakáva, že jej obchodní partneri budú konať rovnako. HL sa rozvíja s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť, čo zahŕňa aj budovanie udržateľných vzťahov s našimi obchodnými partnermi. Okrem toho sú spoločnosť HL a jej obchodní partneri povinní voči všetkým zainteresovaným stranám dodržiavať vysoké štandardy integrity a spravodlivého obchodovania.

 

Možnosť oznamovania pre zamestnancov

Naši zamestnanci a partneri hrajú dôležitú úlohu pri vznášaní obáv v prípade podozrenia na nesprávny postup, ktorý odporuje našim etickým pravidlám. Ponúkame zamestnancom možnosť vyjadriť obavu prostredníctvom tretej strany, kde svoje podozrenia môžu vznášať bezpečne a anonymne. Táto služba sa nazýva WhistleB a je úplne oddelená od IT systémov a webových služieb, takže si neukladá IP adresu ani iné údaje, podľa ktorých by bolo možné osobu vznášajúcu pripomienku dohľadať. Všetky hlásenia sú dobre zašifrované a odšifrovať ich môžu iba vybrané osoby.

Spoločnosť HL je zamestnávateľom rovných príležitostí a riadi sa vlastnou Politikou spoločenskej zodpovednosti, ktorá stanovuje spôsob fungovania spoločnosti. Rešpektovaním práv zamestnancov, kolektívnym vyjednávaním a nabádaním vstúpiť do odborov spoločnosť ponúka zamestnancom bezpečné a inšpirujúce pracovné prostredie.

Prísne dodržiavanie politiky spoločenskej zodpovednosti sa očakáva aj od dodávateľov, ktorí musia podpísať politiku obchodu zahŕňajúcu požiadavky a informácie o ľudských, pracovných a protikorupčných právach. Zástupcovia spoločnosti HL Display pravidelne navštevujú dodávateľov a kontrolujú ich zhodu a problematiku životného prostredia.

Systémy riadenia

Zodpovedná výroba znamená, že podniky fungujú efektívne a environmentálne zodpovedne. Spoločnosť HL sa snaží neustále zlepšovať svoje environmentálne správanie a dodržiavať pravidlá a normy, znižovať vplyv svojej výroby na životné prostredie a spolupracovať s etickými dodávateľmi. Systémy riadenia a pravidlá týkajúce sa kvality, práce a správania vedú k minimálnemu množstvu odpadu a najvyšším bezpečnostným štandardom počas výroby.

 • Certifikácia ISO

  Spoločnosť HL pracuje podľa noriem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 na ochranu životného prostredia a 75 % jej zariadení je certifikovaných.

 • REACH

  Spoločnosť HL pri výrobe a objednávaní materiálov dodržiava právne predpisy REACH a legislatívu EÚ o chemických látkach. Dodávatelia musia zaručiť dodržiavanie všetkých platných environmentálnych zákonov a podpísať písomné vyhlásenie o smernici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg