The better shopping experience

HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť HL má dlhú tradíciu udržateľného rozvoja. Berieme na seba zodpovednosť všetkých zúčastnených subjektov a postupujeme podľa jasných pravidiel a smerníc, ktoré zaisťujú trvalú tvorbu hodnoty.

Politika korporátnej zodpovednosti a záväzky spoločnosti HL

Naša činnosť je založená na hodnotách, vízii a poslaní. Náš prístup k zodpovednosti našej spoločnosti je spísaný v Zásadách zodpovednosti spoločnosti, Kódexe správania a Kódexe správania pre dodávateľov (od roku 2021 nahrádza Zásady nákupu).

Spoločnosť HL je už od roku 2010 členom iniciatívy United Nations Global Compact. Zásady Global Compact týkajúce sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii sú nedeliteľnou súčasťou našej stratégie, kultúry a každodennej činnosti. Počas roka 2020 sa spoločnosť HL stala signatárom iniciatívy Science Based Targets a v priebehu roka 2021 plánujeme stanoviť naše ciele založené na vedeckých poznatkoch.

V roku 2019 spoločnosť HL preskúmala sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja OSN a určila tie, na ktoré máme najväčší vplyv v rámci nášho podnikania a snah

Kľúčové priority spoločnosti HL

 • Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu

  Spoločnosť HL poskytuje udržateľné riešenia so zameraním na spracovanie produktov po skončení ich životnosti. Naším cieľom je rozširovať ponuku udržateľnej voľby Sustainable Choice a popri riešení otázok, ako je potravinový odpad a spotrebiteľské obaly, ponúkame aj produkty, ktoré sú trvanlivé a účinne využívajú zdroje.

 • Vytvorenie najlepšieho pracoviska

  Spoločnosť HL neprestajne investuje do inkluzívneho a bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov – podporujeme rozmanitosť a rovnosť. Vytvárame pracovisko, kde ľudia žijú hodnotami spoločnosti HL a kde všetci zamestnanci dodržiavajú kódex správania.

 • Ustavičné zlepšovanie prevádzky

  Ambíciou spoločnosti HL je znížiť uhlíkovú stopu našich prevádzok a zvýšiť používanie recyklovaných a ekologických materiálov. Zaviazali sme sa preto znížiť spotrebu surovín a vody a zvýšiť efektivitu dopravy.

 • Zabezpečenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Spoločnosť HL realizovala komplexné hodnotenie rizík dodávateľov a vyžaduje, aby všetci dodávatelia podpísali a dodržiavali Kódex správania pre dodávateľov. Tento kódex stanovuje pevný postoj spoločnosti proti korupcii a zaisťuje, aby zamestnanci a zúčastnené strany dodržiavali zásady čestnosti, poctivosti a zodpovednosti.

Ciele na rok 2021

 • Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu

  Zvýšiť predaj riešenia HL Sustainable Choice medziročne o 10% a vytvoriť cirkulárnu ponuku, ktorú možno rozšíriť po celej Európe.

 • Vytvorenie najlepšieho pracoviska

  Každoročný prieskum angažovanosti zamestnancov spoločnosti HL ukázal, že najmenej 80% zamestnancov sa stretáva s rovnými príležitosťami a najmenej 80% z nich považuje svoju prácu za zaujímavú. Ďalším cieľom je predchádzať nehodám, ktoré vedú k absencii.

 • Permanentné zlepšovanie prevádzky

  Naša spoločnosť definovala plán znižovania emisií CO2 a nechala si schváliť ciele iniciatívou Science Based Targets. Popri tom sa snažíme každoročne zvyšovať používanie recyklovaného materiálu o 10%.

 • Zabezpečenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

  Cieľom je podpísať Kódex správania pre dodávateľov s 90 % našich dôležitých dodávateľov a zahrnúť všetkých dodávateľov do hodnotenia rizík.

Spoločnosť HL sa v rámci iniciatívy Science Based Targets zaväzuje k nastaveniu cieľov založených na vedeckých poznatkoch

Riešenie klimatických zmien je jedným z najpálčivejších globálnych problémov a pre spoločnosť HL je dôležité prevziať zodpovednosť a prispieť k hľadaniu riešenia. Usilujeme o to, aby sme sa stali lídrom inovácií a udržateľných riešení v našom odvetví a znižovali dopad našich činností ako pevnú súčasť nášho podnikania.“                                                                         

Prezidentka a konateľka skupiny HL Nina Jönssonová

Prečítajte si viac o spoločnosti HL, ktorá uskutočňuje ďalší krok znižujúci dopad na životné prostredie a podporu zákazníkov na ich ceste k udržateľnejším predajniam v našom tlačovom vyhlásení.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Environmental responsibility

We are recognising our responsibility to make a contribution to tackling climate change and are committed to use environmental resources with care. As we are striving to lead the development of innovative and sustainable solutions, reducing our usage of virgin plastic, energy and water in our production processes as well decreasing production waste are priorities for HL.

Sociálna zodpovednosť

Spoločnosť HL rešpektuje svojich obchodných partnerov v každom kúte sveta a trvalo usiluje o presadzovanie tých najvyšších etických noriem. Ako spoločnosť expandovala a začala fungovať v Ázii, Európe a ďalších štátoch, sprísnili sme naše normy pre obchod, aby sme sa prispôsobili každému regiónu.

Finančná zodpovednosť

Spoločnosť HL sa zaviazala k udržateľnosti, ziskovosti a dlhodobému rastu, a uplatňuje s týmto cieľom etické obchodné postupy a zodpovednosť. Väčšina ekonomických hodnôt, ktoré spoločnosť HL vytvára, je rozdeľovaná medzi zúčastnené subjekty (stakeholderov) zahŕňajúce dodávateľov, zamestnancov, vlastníkov a poskytovateľov pôžičiek. Spoločnosť dodržiava miestne daňové zákony platné v každom štáte, v ktorom funguje.

Pravidlá správania

Pravidlá správania spoločnosti HL sú dôkazom silnej pozície spoločnosti v boji proti korupcii, v dôstojnosti pre zamestnancov a partnerov, integrity a zodpovednosti. S nulovou mierou tolerancie úplatkárstva, vydierania alebo korupcie, s prísnym dodržiavaním požiadaviek regulácií a Pravidlá správania jasne stanovujú základné princípy, ktorými sa musí každý zástupca spoločnosti riadiť.

Možnosť oznamovania pre zamestnancov

Naši zamestnanci a partneri hrajú dôležitú úlohu pri vznášaní obáv v prípade podozrenia na nesprávny postup, ktorý odporuje našim etickým pravidlám. Ponúkame zamestnancom možnosť vyjadriť obavu prostredníctvom tretej strany, kde svoje podozrenia môžu vznášať bezpečne a anonymne. Táto služba sa nazýva WhistleB a je úplne oddelená od IT systémov a webových služieb, takže si neukladá IP adresu ani iné údaje, podľa ktorých by bolo možné osobu vznášajúcu pripomienku dohľadať. Všetky hlásenia sú dobre zašifrované a odšifrovať ich môžu iba vybrané osoby.

Spoločnosť HL je zamestnávateľom rovných príležitostí a riadi sa vlastnou Politikou spoločenskej zodpovednosti, ktorá stanovuje spôsob fungovania spoločnosti. Rešpektovaním práv zamestnancov, kolektívnym vyjednávaním a nabádaním vstúpiť do odborov spoločnosť ponúka zamestnancom bezpečné a inšpirujúce pracovné prostredie.

Prísne dodržiavanie politiky spoločenskej zodpovednosti sa očakáva aj od dodávateľov, ktorí musia podpísať politiku obchodu zahŕňajúcu požiadavky a informácie o ľudských, pracovných a protikorupčných právach. Zástupcovia spoločnosti HL Display pravidelne navštevujú dodávateľov a kontrolujú ich zhodu a problematiku životného prostredia.

Systémy riadenia

Zodpovedná výroba znamená, že podniky fungujú efektívne a zodpovedne voči životnému prostrediu. Spoločnosť HL usiluje o ustavičné zlepšovanie svojho výkonu v ochrane životného prostredia a dodržuje pravidlá a normy, znižuje dopad svojej výroby na životné prostredie a pracuje s etickými dodávateľmi. Systémy riadenia a pravidlá kvality, práce a správania vedú počas výroby k minimálnej miere plytvania a najvyšším štandardom bezpečnosti.

 • Certifikácia ISO

  Spoločnosť HL pracuje podľa noriem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pre ochranu životného prostredia a 75 % ich zariadení je certifikovaných.

 • REACH

  Pri výrobe a objednávaní materiálov spoločnosť HL dodržiava smernice REACH a legislatívu EÚ o chemikáliách. Dodávatelia musia zaručiť zhodu so všetkými platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a podpísať písomné vyhlásenie o smernici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg