The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti HL Display

V spoločnosti HL Display zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje najmä o našich zamestnancoch, ale aj o zákazníkoch, potenciálnych zákazníkoch, dodávateľoch, konzultantoch, uchádzačoch o zamestnanie a iných obchodných kontaktoch. Pri spracúvaní osobných údajov zohľadňujeme ochranu a integritu jednotlivca a jeho informácií.

Dôsledne pracujeme podľa špecifických zásad spoločnosti, smerníc a zákonných povinností. Dodržiavame platné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a v prípade zmien predpisov sa priebežne informujeme. Vaša dôvera pri zdieľaní osobných údajov s nami je pre nás veľmi dôležitá a berieme na seba zodpovednosť za zabezpečenie integrity.

Na tejto stránke Vám chceme ako nezamestnancovi poskytnúť prehľad o tom, akým spôsobom ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje. Chceme Vás tiež oboznámiť s Vašimi právami podľa platných predpisov. V prípade zamestnancov odkazujeme na naše interné pravidlá.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré o Vás ako o osobe, ktorá nie je zamestnancom, spracúvame, sú najmä kontaktné údaje (napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo), ktoré nám vedome poskytujete, napr. tým, že používate formuláre na našej webovej stránke, máte s nami uzatvorenú zmluvu alebo nás kontaktujete. V prípade uchádzačov o zamestnanie to môžu byť aj informácie o Vašej profesionálnej minulosti (napr. životopis, motivačný list). Zhromažďujeme a spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na konkrétny a vopred vymedzený účel.

Ktorý právny základ nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvných dohôd (napr. zákazníckych a dodávateľských zmlúv). Oprávnený záujem uplatňujeme aj pri spracúvaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri náboroch, na marketingové účely alebo keď nás kontaktujete.

Komu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje? 

Oprávnení zamestnanci spoločnosti HL Display budú spracúvať Vaše osobné údaje v rámci svojej práce. Na tento účel a na sledovanie Vášho kontaktu s nami môžeme Vaše osobné údaje ukladať do IT systémov, ktoré poskytuje tretia strana. V takom prípade používame zmluvy o spracovaní údajov, aby sme zabezpečili presné spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s platnými predpismi.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Osobné údaje sa uchovávajú aj v prípade, že nám to ukladajú zákony a predpisy. 

Aké sú Vaše práva ako subjektu údajov? 

  • Právo na prístup = Máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás máme a ako sa údaje spracúvajú. 
  •  
  • Právo na opravu = Máte právo na aktualizáciu/doplnenie nepresných osobných údajov.
  •  
  • Právo na vymazanie = Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak ich nepotrebujeme uchovávať na splnenie zákonov a predpisov.
  •  
  • Právo na obmedzenie spracovania = Máte právo obmedziť používanie Vašich osobných údajov, napr. na konkrétny účel.
  •  
  • Právo na prenosnosť údajov = Ak máme zmluvnú dohodu, máte právo požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré chcete použiť na iných stránkach. 

 

V prípade otázok alebo námietok voči spracovaniu osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Svoje otázky posielajte na adresu: privacy@hl-display.com.