The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Společenská odpovědnost

Společnost HL má dlouhou tradici udržitelného rozvoje. Bereme na sebe odpovědnost všech zúčastněných subjektů a postupujeme podle jasných pravidel a směrnic, které zajišťují trvalou tvorbu hodnoty.

Politika korporátní odpovědnosti a závazky společnosti HL

Naše činnost je založena na hodnotách, vizi a poslání. Náš přístup k odpovědnosti naší společnosti je popsán v našich Zásadách odpovědnosti společnosti, Kodexu chování a Kodexu chování pro dodavatele (od roku 2021 nahrazuje Zásady nákupu).

Společnost HL je již od roku 2010 členem iniciativy United Nations Global Compact. Zásady Global Compact týkající se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci jsou nedílnou součástí naší strategie, kultury a každodenní činnosti. V průběhu roku 2020 se společnost HL stala signatářem iniciativy Science Based Targets a v průběhu roku 2021 plánujeme stanovit naše cíle založené na vědeckých poznatcích.

V roce 2019 společnost HL přezkoumala sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN a určila ty, na které máme největší vliv v rámci našeho podnikání a snaze o udržitelnost. Tři rozvojové cíle byly vybrány jako ty nejdůležitější, kterými je třeba se zabývat:

Klíčové priority HL

 • Pomáháme zákazníkům redukovat odpad

  HL poskytuje udržitelná řešení zaměřená na zpracování výrobků po skončení jejich životnosti. Cílem je rozšiřovat nabídku Sustainable Choice a kromě řešení problematiky potravinového odpadu a odpadu z obalů nabízíme výrobky, které jsou šetrné ke zdrojům a mají dlouhou životnost.

 • Vytváříme nejlepší pracovní prostředí

  HL neustále investuje do inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí - podporuje rozmanitost a rovnost. Vytváříme pracoviště, kde lidé žijí hodnotami HL a kde všichni zaměstnanci dodržují Kodex společnosti HL.

 • Zlepšujeme řízení provozních operací

  Ambicí HL je snížit uhlíkovou stopu našich provozů a zvýšit používání recyklovaných a ekologických materiálů. Zavázali jsme se snížit spotřebu surovin a vody a zvýšit efektivitu dopravy.

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Společnost HL provedla komplexní hodnocení rizik dodavatelů a vyžaduje, aby všichni dodavatelé podepsali a dodržovali Kodex chování pro dodavatele, který stanovuje pevný protikorupční postoj společnosti a zajišťuje, aby zaměstnanci a ostatní zúčastněné strany dodržovali zásady čestnosti, poctivosti a odpovědnosti.

Cíle pro rok 2022

 • Pomáháme zákazníkům redukovat množství odpadu

  Cílem je zvýšení prodeje výrobků z řady HL Udržitelná volba meziročně o 10 % a implementovat naši cirkulární nabídku na hlavních evropských trzích.

 • Co nejlepší pracovní prostředí

  Cílem je v každoročním průzkumu angažovanosti zaměstnanců HL dosáhnout celkového indexu angažovanosti 76 a zajistit, aby nedošlo k žádné nehodě, která by vedla k absenci. Dosáhnout skóre 73 bodů v kategorii "V HL mají všichni stejnou příletitost uspět".

 • Neustálé zlepšování procesů

  Cílem je schválení cílů v rámci iniciativy Science Based Targets a nadále plnit plán snižování emisí CO₂. Stejně jako zvýšit používání recyklovaného materiálu o 10 % meziročně

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Cílem je dosáhnout toho, aby se 85 % našich dodavatelů zapojilo do sebehodnocení a také aby 95 % našich důležitých dodavatelů podepsalo HL Kodex chování pro dodavatele

Společnost HL se v rámci iniciativy Science Based Targets zavazuje k nastavení cílů založených na vědeckých poznatcích

„Řešení změn klimatu je jedním z nejpalčivějších globálních problémů a pro společnost HL je důležité převzít zodpovědnost a přispět k hledání řešení. Usilujeme o to, abychom se stali lídrem inovací a udržitelných řešení v našem oboru a snižovali dopad našich činností jako pevnou součást našeho podnikání.“
                                                                        

Prezidentka a jednatelka skupiny HL Nina Jönssonová

Přečtěte si více o společnosti HL, která činí další krok ke snižování dopadu na životní prostředí a podpoře zákazníků na jejich cestě k udržitelnějším prodejnám v našem tiskovém prohlášení.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Odpovědnost za životní prostředí

Chápeme, jak velkou odpovědnost máme za ochranu klimatu, jsme zavázáni k pečlivému nakládání s přírodními zdroji. Našimi prioritami při našem úsilí být hnací silou vývoje inovací a udržitelných řešení je snižování používání panenského plastu, energie a vody v našich výrobních procesech a snižování množství odpadů ve výrobě. Přečtěte si více o Udržitelné volbě HL.

Sociální odpovědnost

HL Display respektuje své obchodní partnery v každém koutě světa a trvale usiluje o prosazování těch nejvyšších etických norem. Jak společnost expandovala a začala fungovat v Asii, Evropě a dalších státech, zpřísnili jsme naše normy pro obchod, abychom se přizpůsobili každému regionu.

Finanční odpovědnost

Společnost HL je zavázána k udržitelnosti, ziskovosti a dlouhodobému růstu, a uplatňuje za tímto účelem etické obchodní postupy a odpovědnost. Většina ekonomických hodnot, které společnost HL vytváří, je rozdělována mezi zúčastněné subjekty (stakeholdery) zahrnující dodavatele, zaměstnance, vlastníky a poskytovatele půjček. Společnost dodržuje místní daňové zákony platné v každém státě, ve kterém funguje.

Pravidla chování

Pravidla chování společnosti HL jsou důkazem silné pozice společnosti v boji proti korupci, v důstojnosti pro zaměstnance a partnery, integrity a odpovědnosti. S nulovou mírou tolerance úplatkářství, vydírání nebo korupce, s přísným dodržováním požadavků regulací a Pravidla chování jasně stanovují základní principy, kterými se musí každý zástupce společnosti řídit.

Možnost oznamování pro zaměstnance

Naši zaměstnanci a partneři hrají důležitou roli při vznášení obav v případě podezření na nesprávný postup, který odporuje našim etickým pravidlům. Nabízíme zaměstnancům možnost vznést obavu prostřednictvím třetí strany, kde svá podezření mohou vznášet bezpečně a anonymně. Tato služba se nazývá WhistleB a je zcela oddělena od IT systémů a webových služeb, takže si neukládá IP adresu ani jiné údaje, podle kterých by bylo možné osobu vznášející připomínku dohledat. Všechna hlášení jsou dobře zašifrována a odšifrovat je mohou jen vybrané osoby.

Společnost HL je zaměstnavatelem rovných příležitostí a řídí se vlastní Politikou společenské odpovědnosti, která stanovuje způsob fungování společnosti. Respektováním práv zaměstnanců, kolektivním vyjednáváním a vybízením k účasti v odborech společnost nabízí zaměstnancům bezpečné a inspirující pracovní prostředí.

Přísné dodržování politiky společenské odpovědnosti je očekáváno také od dodavatelů, kteří musí podepsat politiku obchodu zahrnující požadavky a informace o lidských, pracovních a protikorupčních právech. Zástupci společnosti HL Display pravidelně navštěvují dodavatele a kontrolují jejich shodu a problematiku životního prostředí.

Systémy řízení

Odpovědná výroba znamená, že podniky fungují efektivně a zodpovědně k životnímu prostředí. Společnost HL usiluje o neustálé zlepšování svého výkonu v ochraně životního prostředí a dodržuje pravidla a normy, snižuje dopad své výroby na životní prostředí a pracuje s etickými dodavateli. Systémy řízení a pravidla kvality, práce a chování vedou během výroby k minimální míře plýtvání a nejvyšším standardům bezpečnosti.

 • Certifikace ISO

  Společnost HL pracuje podle norem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pro ochranu životního prostředí a 75 % jejích zařízení je certifikovaných.

 • REACH

  Při výrobě a objednávání materiálů společnost HL dodržuje směrnice REACH a legislativu EU o chemikáliích. Dodavatelé musí zaručit shodu se všemi platnými zákony o ochraně životního prostředí a podepsat písemné prohlášení o směrnici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg