The better shopping experience

HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Společenská odpovědnost

Společnost HL má dlouhou tradici udržitelného rozvoje. Bereme na sebe odpovědnost všech zúčastněných subjektů a postupujeme podle jasných pravidel a směrnic, které zajišťují trvalou tvorbu hodnoty.

Politika společenské odpovědnosti a závazky společnosti HL

Od roku 2010 je společnost HL členem iniciativyUnited Nations Global Compact. Nedílnou součástí této iniciativy Global Compact, kultury a každodenního provozu společnosti jsou základní hodnoty Spojených národů a desatero o lidských právech, práci, životním prostředí a protikorupčním chování. 

Zpráva o společenské odpovědnosti zveřejněná společností HL je klíčovým prvkem závazku společnosti k iniciativě UN Global Compact. Jako lídři v našem oboru usilujeme nejen o shodu s platnou legislativou iniciativy Global Reporting Initiative (GRI), ale sami jako důvěryhodný partner udáváme normy pro naše obchodní partnery.

V roce 2019 společnost HL provedla revizi 17 cílů udržitelného rozvoje Organiizace spojených národů (SDGs) a identifikovala cíle, u kterých mají naše aktivity a snaha o udržitelnost největší dopad. Vybrali jsme tři cíle rozvoje, které považujeme za nejdůležitější:

GLIWICE_TOOLS-INJECTION-MOULDING_POLAND_HL-Display_2019_008.jpg

Hlavní priority společnosti HL pro rok 2020:

 • Pomáhat zákazníkům zmenšovat objem odpadů

  Společnost HL poskytuje maloobchodním prodejcům a značkovým dodavatelům řešení pro lepší zážitek z nákupu. Tato řešení jsou lepší pro ziskovost i naši planetu nejen z hlediska výroby, ale také přepravy, montáže a používání na prodejnách.

 • Vytvoření nejlepšího pracoviště

  Společnost HL neustále investuje do vývoje nejlepšího pracoviště. Usilujeme o inkluzivní a bezpečné místo k práci, kde si zaměstnanci cení své práce, podávají vynikající výkon a mají rovné příležitosti k rozvoji.

 • Neustálé provozní zlepšování

  Společnost HL usiluje o neustále zmenšování dopadu svých činností výroby na životní prostředí tím, že dodržuje přísná pravidla a standardy.

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Pravidla chování společnosti HL jsou důkazem silné pozice společnosti v boji proti korupci, v důstojnosti pro zaměstnance a partnery, integrity a odpovědnosti.

Cíle pro rok 2020:

 • Pomáhat zákazníkům zmenšovat objem odpadů

  Větší nabídka v programu Udržitelná volba společnosti HL pro tržby ve výši 200 mil. SEK v roce 2020.

 • Vytvoření nejlepšího pracoviště

  Dosažení skóre angažovanosti nad hodnotu 4 v průzkumu společnosti HL o angažovanosti zaměstnanců (na stupnici 0-5).

 • Neustálé provozní zlepšování

  V březnu 2020 se společnost HL zavázala k iniciativě Science Based Targets, na základě které bude dále snižovat svoji uhlíkovou stopu. Během roku 2020 stanovíme jasný akční plán, jak těchto cílů dosáhneme.

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Na 90 procent našich důležitých dodavatelů podepsalo naši politiku nákupu.

Společnost HL se v rámci iniciativy Science Based Targets zavazuje k nastavení cílů založených na vědeckých poznatcích

„Řešení změn klimatu je jedním z nejpalčivějších globálních problémů a pro společnost HL je důležité převzít zodpovědnost a přispět k hledání řešení. Usilujeme o to, abychom se stali lídrem inovací a udržitelných řešení v našem oboru a snižovali dopad našich činností jako pevnou součást našeho podnikání.“
                                                                        

Prezidentka a jednatelka skupiny HL Nina Jönssonová

Přečtěte si více o společnosti HL, která činí další krok ke snižování dopadu na životní prostředí a podpoře zákazníků na jejich cestě k udržitelnějším prodejnám v našem tiskovém prohlášení.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Odpovědnost za životní prostředí

Chápeme, jak velkou odpovědnost máme za ochranu klimatu, jsme zavázáni k pečlivému nakládání s přírodními zdroji. Našimi prioritami při našem úsilí být hnací silou vývoje inovací a udržitelných řešení je snižování používání panenského plastu, energie a vody v našich výrobních procesech a snižování množství odpadů ve výrobě. Přečtěte si více o Udržitelné volbě HL.

Sociální odpovědnost

HL Display respektuje své obchodní partnery v každém koutě světa a trvale usiluje o prosazování těch nejvyšších etických norem. Jak společnost expandovala a začala fungovat v Asii, Evropě a dalších státech, zpřísnili jsme naše normy pro obchod, abychom se přizpůsobili každému regionu.

Finanční odpovědnost

Společnost HL je zavázána k udržitelnosti, ziskovosti a dlouhodobému růstu, a uplatňuje za tímto účelem etické obchodní postupy a odpovědnost. Většina ekonomických hodnot, které společnost HL vytváří, je rozdělována mezi zúčastněné subjekty (stakeholdery) zahrnující dodavatele, zaměstnance, vlastníky a poskytovatele půjček. Společnost dodržuje místní daňové zákony platné v každém státě, ve kterém funguje.

Pravidla chování

Pravidla chování společnosti HL jsou důkazem silné pozice společnosti v boji proti korupci, v důstojnosti pro zaměstnance a partnery, integrity a odpovědnosti. S nulovou mírou tolerance úplatkářství, vydírání nebo korupce, s přísným dodržováním požadavků regulací a Pravidla chování jasně stanovují základní principy, kterými se musí každý zástupce společnosti řídit.

Možnost oznamování pro zaměstnance

Naši zaměstnanci a partneři hrají důležitou roli při vznášení obav v případě podezření na nesprávný postup, který odporuje našim etickým pravidlům. Nabízíme zaměstnancům možnost vznést obavu prostřednictvím třetí strany, kde svá podezření mohou vznášet bezpečně a anonymně. Tato služba se nazývá WhistleB a je zcela oddělena od IT systémů a webových služeb, takže si neukládá IP adresu ani jiné údaje, podle kterých by bylo možné osobu vznášející připomínku dohledat. Všechna hlášení jsou dobře zašifrována a odšifrovat je mohou jen vybrané osoby.

Společnost HL je zaměstnavatelem rovných příležitostí a řídí se vlastní Politikou společenské odpovědnosti, která stanovuje způsob fungování společnosti. Respektováním práv zaměstnanců, kolektivním vyjednáváním a vybízením k účasti v odborech společnost nabízí zaměstnancům bezpečné a inspirující pracovní prostředí.

Přísné dodržování politiky společenské odpovědnosti je očekáváno také od dodavatelů, kteří musí podepsat politiku obchodu zahrnující požadavky a informace o lidských, pracovních a protikorupčních právech. Zástupci společnosti HL Display pravidelně navštěvují dodavatele a kontrolují jejich shodu a problematiku životního prostředí.

Systémy řízení

Odpovědná výroba znamená, že podniky fungují efektivně a zodpovědně k životnímu prostředí. Společnost HL usiluje o neustálé zlepšování svého výkonu v ochraně životního prostředí a dodržuje pravidla a normy, snižuje dopad své výroby na životní prostředí a pracuje s etickými dodavateli. Systémy řízení a pravidla kvality, práce a chování vedou během výroby k minimální míře plýtvání a nejvyšším standardům bezpečnosti.

 • Certifikace ISO

  Společnost HL pracuje podle norem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pro ochranu životního prostředí a 75 % jejích zařízení je certifikovaných.

 • REACH

  Při výrobě a objednávání materiálů společnost HL dodržuje směrnice REACH a legislativu EU o chemikáliích. Dodavatelé musí zaručit shodu se všemi platnými zákony o ochraně životního prostředí a podepsat písemné prohlášení o směrnici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg