The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Společenská odpovědnost

Společnost HL má dlouhou tradici udržitelného rozvoje. Bereme na sebe odpovědnost všech zúčastněných subjektů a postupujeme podle jasných pravidel a směrnic, které zajišťují trvalou tvorbu hodnoty.

Politika korporátní odpovědnosti a závazky společnosti HL

Naše činnost je založena na hodnotách, vizi a poslání. Náš přístup k odpovědnosti naší společnosti je popsán v našich Zásadách odpovědnosti společnosti, Kodexu chování a Kodexu chování pro dodavatele (od roku 2021 nahrazuje Zásady nákupu).

Společnost HL je již od roku 2010 členem iniciativy United Nations Global Compact. Zásady Global Compact týkající se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci jsou nedílnou součástí naší strategie, kultury a každodenní činnosti. V průběhu roku 2020 se společnost HL stala signatářem iniciativy Science Based Targets a v průběhu roku 2021 plánujeme stanovit naše cíle založené na vědeckých poznatcích.

V roce 2019 společnost HL přezkoumala sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN a určila ty, na které máme největší vliv v rámci našeho podnikání a snaze o udržitelnost. Tři rozvojové cíle byly vybrány jako ty nejdůležitější, kterými je třeba se zabývat:

Klíčové priority HL:

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Společnost HL provedla komplexní hodnocení rizik dodavatelů a vyžaduje, aby všichni dodavatelé podepsali a dodržovali Kodex chování pro dodavatele, který stanovuje pevný protikorupční postoj společnosti a zajišťuje, aby zaměstnanci a ostatní zúčastněné strany dodržovali zásady čestnosti, poctivosti a odpovědnosti.

 • Pomoc zákazníkům s redukcí odpadu

  HL poskytuje udržitelná řešení zaměřená na zpracování výrobků po skončení jejich životnosti. Cílem je rozšiřovat nabídku Sustainable Choice a kromě řešení problematiky potravinového odpadu a odpadu z obalů nabízíme výrobky, které jsou šetrné ke zdrojům a mají dlouhou životnost.

 • Zlepšení řízení provozních operací

  Ambicí HL je snížit uhlíkovou stopu našich provozů a zvýšit používání recyklovaných a ekologických materiálů. Zavázali jsme se snížit spotřebu surovin a vody a zvýšit efektivitu dopravy.

 • Vytvoření skvělého pracovního prostředí

  HL neustále investuje do inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí - podporuje rozmanitost a rovnost. Vytváříme pracoviště, kde lidé žijí hodnotami HL a kde všichni zaměstnanci dodržují Kodex společnosti HL.

Cíle pro rok 2023

 • Pomáhat zákazníkům při vytváření udržitelnějších obchodů

  Zvýšit prodej řady výrobků HL Udržitelná Volba meziročně o 10 % a uvést naši cirkulární nabídku dalším zákazníkům.

 • Co nejlepší pracovní prostředí

  Dosáhnout skóre 73 procent v každoročním průzkumu spokojenosti zaměstnanců v kategorii "V HL mají všichni stejnou příletitost uspět" a dosáhnout celkového indexu angažovanosti 76 a zajistit, aby nedošlo k žádné nehodě vedoucí k absenci. Rovněž snížit míru četnosti úrazů během pracovního procesu meziročně o 5 procent.

 • Neustálé zlepšování procesů

  Cílem je schválení cílů v rámci iniciativy Science Based Targets a nadále plnit plán snižování emisí CO₂. Stejně jako zvýšit používání recyklovaného materiálu o 10 % meziročně.

 • Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci

  Cílem je, aby se dodavatelé kteří pokrývají 90 % námi vynaložených prostředků zapojili do sebehodnocení dodavatelů. Rovněž to, aby 85 % našich důležitých dodavatelů podepsalo náš Kodex chování pro dodavatele. A konečně, mít deset auditů provedených na místě.

Náš hodnotový žebříček:

Value_Chain_230329_WEB.png
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Odpovědnost k životnímu prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti přispět k řešení změny klimatu a zavazujeme se šetrně využívat zdroje životního prostředí. Protože se snažíme být lídrem ve vývoji inovativních a udržitelných řešení, je pro HL prioritou snižování spotřeby primárních plastů, energie a vody v našich výrobních procesech a také snižování množství výrobního odpadu.

Sociální odpovědnost

HL Display respektuje své obchodní partnery v každém koutě světa a trvale usiluje o prosazování těch nejvyšších etických norem. Jak společnost expandovala a začala fungovat v Asii, Evropě a dalších státech, zpřísnili jsme naše normy pro obchod, abychom se přizpůsobili každému regionu.

Finanční odpovědnost

Společnost HL je zavázána k udržitelnosti, ziskovosti a dlouhodobému růstu, a uplatňuje za tímto účelem etické obchodní postupy a odpovědnost. Většina ekonomických hodnot, které společnost HL vytváří, je rozdělována mezi zúčastněné subjekty (stakeholdery) zahrnující dodavatele, zaměstnance, vlastníky a poskytovatele půjček. Společnost dodržuje místní daňové zákony platné v každém státě, ve kterém funguje.

Etický kodex

Náš etický kodex stanovuje standardy a postoj společnosti k pracovním podmínkám, střetu zájmů, dodržování předpisů, úplatkářství a otázkám životního prostředí. Je pro nás vodítkem, jak se chovat k lidem v naší společnosti a k našim dodavatelům.

Zaměstnanci

Kodex chování společnosti HL vyjadřuje náš pevný postoj vůči korupci a zajišťuje, že zaměstnanci a zúčastněné strany budou jednat čestně, poctivě a zodpovědně. Díky netolerantnímu postoji k úplatkářství, vydírání a korupci a přísnému dodržování zákonných požadavků kodex chování jasně definuje základní zásady, kterými by se měl řídit každý zástupce společnosti.

Dodavatelé

Společnost HL věří v sociální a environmentální odpovědnost a etické chování a očekává, že její obchodní partneři budou jednat stejně. HL se rozvíjí s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, což zahrnuje také budování udržitelných vztahů s našimi obchodními partnery. Společnost HL a její obchodní partneři mají navíc vůči všem zúčastněným stranám povinnost dodržovat vysoké standardy integrity a poctivého jednání.

Možnost oznamování pro zaměstnance

Naši zaměstnanci a partneři hrají důležitou roli při vznášení obav v případě podezření na nesprávný postup, který odporuje našim etickým pravidlům. Nabízíme zaměstnancům možnost vznést obavu prostřednictvím třetí strany, kde svá podezření mohou vznášet bezpečně a anonymně. Tato služba se nazývá WhistleB a je zcela oddělena od IT systémů a webových služeb, takže si neukládá IP adresu ani jiné údaje, podle kterých by bylo možné osobu vznášející připomínku dohledat. Všechna hlášení jsou dobře zašifrována a odšifrovat je mohou jen vybrané osoby.

Společnost HL je zaměstnavatelem rovných příležitostí a řídí se vlastní Politikou společenské odpovědnosti která stanovuje způsob fungování společnosti. Respektováním práv zaměstnanců, kolektivním vyjednáváním a vybízením k účasti v odborech společnost nabízí zaměstnancům bezpečné a inspirující pracovní prostředí..

Přísné dodržování politiky společenské odpovědnosti je očekáváno také od dodavatelů, kteří musí podepsat politiku obchodu zahrnující požadavky a informace o lidských, pracovních a protikorupčních právech. Zástupci společnosti HL Display pravidelně navštěvují dodavatele a kontrolují jejich shodu a problematiku životního prostředí.

Systémy řízení

Odpovědná výroba znamená, že podniky fungují efektivně a zodpovědně k životnímu prostředí. Společnost HL usiluje o neustálé zlepšování svého výkonu v ochraně životního prostředí a dodržuje pravidla a normy, snižuje dopad své výroby na životní prostředí a pracuje s etickými dodavateli. Systémy řízení a pravidla kvality, práce a chování vedou během výroby k minimální míře plýtvání a nejvyšším standardům bezpečnosti.

 • Certifikace ISO

  Společnost HL pracuje podle norem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pro ochranu životního prostředí a 75 % jejích zařízení je certifikovaných.

 • REACH

  Při výrobě a objednávání materiálů společnost HL dodržuje směrnice REACH a legislativu EU o chemikáliích. Dodavatelé musí zaručit shodu se všemi platnými zákony o ochraně životního prostředí a podepsat písemné prohlášení o směrnici REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg