The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Ochrana osobních údajů ve společnosti HL Display

Ve společnosti HL Display shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, zejména o našich zaměstnancích, ale také o zákaznících, potenciálních zákaznících, dodavatelích, konzultantech, uchazečích o zaměstnání a dalších obchodních kontaktech. Při zpracování osobních údajů zohledňujeme ochranu a integritu jednotlivce a jeho informací.

Pracujeme důsledně podle specifických firemních zásad, směrnic a zákonných povinností. Dodržujeme stávající předpisy týkající se ochrany osobních údajů a v případě změn předpisů se průběžně informujeme. Vaše důvěra, s níž s námi sdílíte své osobní údaje, je pro nás velmi důležitá, a proto přebíráme odpovědnost za zajištění jejich integrity.

Na této stránce vám chceme jako nezaměstnanci poskytnout náhled do toho, jak jako správce zpracováváme vaše osobní údaje. Chceme vás také seznámit s vašimi právy podle platných předpisů. Zaměstnance odkazujeme na naše interní zásady.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které o vás jako o osobě, která není zaměstnancem, zpracováváme, jsou především kontaktní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), které nám vědomě sdělujete, např. tím, že používáte formuláře na našich webových stránkách, máte s námi uzavřenou smlouvu nebo nás kontaktujete. U uchazečů o zaměstnání to mohou být také informace o vaší profesní minulosti (např. životopis, motivační dopis). Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné pro konkrétní a předem definovaný účel.

Jaký právní základ nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních ujednání (např. zákaznických a dodavatelských smluv). Oprávněný zájem uplatňujeme také při zpracování osobních údajů, které nám sdělíte v rámci náboru, pro marketingové účely nebo když nás kontaktujete.

Komu můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit? 

Pověření zaměstnanci společnosti HL Display budou zpracovávat vaše osobní údaje v rámci své práce. Za tímto účelem a za účelem sledování vašeho kontaktu s námi můžeme vaše osobní údaje ukládat do IT systémů poskytovaných třetí stranou. V takovém případě používáme smlouvy o zpracování údajů, abychom zajistili přesné zpracování vašich osobních údajů v souladu s platnými předpisy.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. Osobní údaje uchováváme také v případě, že nám to ukládají zákony a předpisy. 

Jaká máte jako subjekt údajů práva? 

  • Právo na přístup = máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás máme a jak jsou zpracovávány. 

  • Právo na opravu = Máte právo na aktualizaci/doplnění nepřesných osobních údajů.

  • Právo na výmaz = Máte právo na vymazání svých osobních údajů, pokud je nepotřebujeme uchovávat pro plnění zákonů a předpisů.

  • Právo na omezení zpracování = Máte právo omezit použití svých osobních údajů, např. na konkrétní účel.

  • Právo na přenositelnost údajů = Pokud máme smluvní dohodu, máte právo požádat o výpis svých osobních údajů, abyste je mohli použít na jiných místech. 

V případě dotazů nebo námitek proti zpracování osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit. Své dotazy zasílejte na adresu: privacy@hl-display.com