HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Odpowiedzialność społeczna

HL Display działa od wielu lat w obszarze zrównoważonego rozwoju. Akceptujemy i szanujemy zobowiązania wobec wszystkich naszych interesariuszy oraz stosujemy jasne zasady i wytyczne, zapewniające ciągłe podtrzymywanie tej wartości.

Systemy zarządzania

Odpowiedzialna produkcja oznacza zarządzanie fabrykami w sposób wydajny, przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny. HL Display dąży do ciągłej poprawy swojego oddziaływania na środowisko poprzez działanie zgodne z polityką i standardami, zmniejszając wpływ produkcji na otoczenie i współpracując z dostawcami przestrzegającymi zasad etyki. Systemy zarządzania i polityki firmy związane z jakością, pracą i etycznym postępowaniem zapewniają redukcję ilości odpadów i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas produkcji.

  • Certyfikacja ISO

    HL Display spełnia wymogi norm SS-EN ISO 9001 i SS-EN ISO 14001 dotyczące zarządzania środowiskowego, a 75% naszych zakładów posiada certyfikację w tym zakresie. Fabryki w Sundsvall i Suzhou spełniają również normę OHSAS 18001, natomiast nasze fabryki w Gliwicach (Polska) i Harlow (Wielka Brytania) są właśnie w trakcie procesu certyfikacji.

  • REACH

    W trakcie procesu produkcji i pozyskiwania nowych materiałów HL Display zachowuje zgodność z przepisami UE dotyczącymi substancji chemicznych – REACH. Nasi dostawcy także muszą zagwarantować przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących środowiska, a przed rozpoczęciem współpracy – podpisać zobowiązanie odnośnie zgodności z REACH.

  • Zużycie energii

    Zużycie wody jest częścią procesu produkcyjnego podczas chłodzenia wytłaczanych i formowanych wtryskowo produktów z tworzyw sztucznych. Fabryka HL Display w Gliwicach wykorzystuje zamknięty obieg wody do chłodzenia wyrobów w celu zmniejszenia jej zużycia, a już obecnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do znacznego ograniczenia zużycia wody w fabryce w Sundsvall w Szwecji.

Zrównoważony Wybór HL

W 2017 roku aż 90,2 % całkowitej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z zakładów produkcyjnych firmy, zostało poddanych recyklingowi. Celem HL Display jest wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z własnej produkcji, a także wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu zewnętrznego, aby móc wytworzyć nowe wyroby. Ponadto w naszej aktualnej ofercie mamy produkty wykonane z biotworzyw zamiast plastiku opartego na ropie naftowej. Naszą ambicją jest zaoferowanie zrównoważonej alternatywy dla 1/3 produktów naszego asortymentu do końca 2019 r.

Obecne postępy w rozwoju produkcji umożliwiły naszej firmie dokonanie kolejnego kroku w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Przeczytaj więcej na temat zrównoważonego wyboru HL (HL Sustainable Choice).

Sustainable-choice for-web.jpg

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

HL Display docenia i szanuje swoich kontrahentów w każdym zakątku świata i nieustannie stara się promować najwyższe standardy etyczne. Wraz z rozwojem firmy i coraz to nowymi rynkami zbytu w Azji, Europie i na pozostałych kontynentach, standardy w zakresie prowadzenia działalności zostały podwyższone w celu dostosowania ich do każdego z unikalnych regionów świata.

Od 2010 roku HL Display jest członkiem organizacji United Nations Global Compact. Fundamentalne wartości oraz 10 zasad ONZ dotyczących praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji to integralna część strategii, kultury i codziennej działalności naszej firmy.

W ramach idei przyświecających UN Global Compact, HL Display publikuje co roku tzw. raport z postępów. Jako liderzy rynku nie tylko dążymy do ścisłego przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), ale wyznaczamy również standardy dla naszych kontrahentów, jako ich zaufany partner biznesowy.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Odpowiedzialność finansowa

HL Display dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, rentowności i długoterminowego wzrostu poprzez stosowanie etycznych praktyk biznesowych i zasad odpowiedzialnego handlu. Większość wartości ekonomicznej generowanej przez HL Display jest dystrybuowana wśród interesariuszy naszej firmy, w tym dostawców, pracowników, właścicieli i kredytodawców. Firma przestrzega lokalnych przepisów podatkowych w każdym kraju, w którym prowadzi swoją działalność.

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny HL Display świadczy o jednoznacznym stosunku naszej firmy wobec korupcji, zapewniając w ten sposób przestrzeganie przez naszych pracowników i interesariuszy zasad uczciwości i odpowiedzialności. Dzięki postawie opartej na zerowej tolerancji wobec korupcji, wyłudzeń czy przekupstwa, ścisłemu przestrzeganiu wymogów regulacyjnych oraz polityce zgłaszania nieprawidłowości przez strony trzecie, Kodeks Etyczny HL Display w klarowny sposób definiuje podstawowe zasady, którymi powinien kierować się każdy przedstawiciel firmy.

HL Display jest pracodawcą oferującym każdemu równe szanse i działa zgodnie z własną Polityką Odpowiedzialności Korporacyjnej (Polityka CR), określającą sposób prowadzenia działalności przez naszą firmę. W duchu poszanowania praw pracowniczych, układów zbiorowych oraz poprzez zachęcanie do członkowstwa w związkach zawodowych, naszym pracownikom oferujemy bezpieczne miejsce pracy z możliwością rozwoju osobistego.

Od naszych dostawców oczekujemy ścisłego przestrzegania Polityki CR, a każdy z nich ma obowiązek podpisania Polityki Zakupów zawierającej wymagania i informacje dotyczące praw człowieka, warunków pracy i przeciwdziałania korupcji. Przedstawiciele HL Display regularnie odwiedzają dostawców w celu monitorowania ich zgodności z przepisami, polityką i kwestiami środowiskowymi.