The better shopping experience

HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Korporativna odgovornost

HL Display ima dolgo tradicijo trajnostnega razvoja. Sprejemamo in spoštujemo odgovornost do vseh svojih deležnikov in sledimo jasnim politikam in smernicam za zagotovitev stalnega ustvarjanja vrednosti.

Politika korporativne odgovornosti in zaveze podjetja HL Display

Od leta 2010 je HL Display član pobude Združenih narodov Global Compact. Deset načel pobude Global Contact o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji je sestavni del strategije, kulture in vsakodnevnega delovanja podjetja. 

Poročilo o korporativni odgovornosti, ki ga vsako leto objavi HL Display, je ključni del zaveze podjetja do pobude Združenih narodov Global Compact. Kot vodilni na trgu si prizadevamo ne le za skladnost z veljavno zakonodajo glede pobude za globalno poročanje (GRI, Global Reporting Initiative), temveč tudi za postavljanje standardov kot zaupanja vreden partner svojih poslovnih sodelavcev.

V letu 2019 smo v podjetju HL Display pregledali sedemnajst ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (SDG, Sustainable Development Goals) in opredelili tiste, na katere lahko v svojih poslovnih in trajnostnih prizadevanjih najbolj vplivamo. Kot najpomembnejši za obravnavo so bili izbrani trije razvojni cilji:

GLIWICE_TOOLS-INJECTION-MOULDING_POLAND_HL-Display_2019_008.jpg

Ključne prioritete podjetja HL Display za leto 2020:

 • Pomagati strankam pri zmanjševanju količine odpadkov

  Pomagati strankam pri zmanjševanju količine odpadkov HL ponuja rešitve za maloprodajo in za dobavitelje blagovnih znamk, ki pomagajo ustvarjati nakupovalne izkušnje in tako skrbijo tako za dobiček kot za planet. Ne le v smislu proizvodnje, temveč tudi v smislu transporta, namestitve in uporabe izdelkov v trgovinah.

 • Ustvariti najboljše pogoje na delovnem mestu

  HL Display nenehno vlaga v razvoj za ustvarjanje najboljših pogojev na delovnem mestu. Naš cilj je zagotoviti vključujoče in varno delovno okolje, kjer zaposleni cenijo svoje delo, ga dobro opravljajo in imajo enake možnosti za napredek.

 • Spodbujati stalno izboljševanje poslovanja s poudarkom na učinkoviti izrabi virov

  HL Display stremi k izboljšanju okoljske uspešnosti z nenehnimi prizadevanji za zmanjšanje vpliva proizvodnje na okolje ter z upoštevanjem politik in standardov.

 • Zagotavljati odgovornost vzdolž celotne dobavne verige

  Kodeks ravnanja podjetja HL Display izkazuje močno držo podjetja proti korupciji in zagotavlja, da zaposleni in zainteresirani deležniki delujejo pošteno, z integriteto in odgovornostjo.

Cilji za leto 2020:

 • Pomagati strankam pri zmanjševanju količine odpadkov

  Povečati ponudbo iz serije HL Sustainable Choice in v letu 2020 dobaviti blago v vrednosti 200 milijonov švedskih kron.

 • Ustvariti najboljše pogoje na delovnem mestu

  Doseči oceno angažiranosti več kot 4 v letni anketi o angažiranosti zaposlenih podjetja HL Display (na lestvici 0–5).

 • Spodbujati stalno izboljševanje poslovanja s poudarkom na učinkoviti izrabi virov

  Marca 2020 se je podjetje HL zavezalo k pobudi znanstveno utemeljenih ciljev (Science Based Targets Initiative), ki usmerja nadaljnje delo podjetja HL Display za zmanjšanje ogljičnega odtisa. V letu 2020 bomo opredelili jasen akcijski načrt, kako doseči svoje zastavljene cilje glede zmanjšanja vpliva na okolje.

 • Zagotavljati odgovornost vzdolž celotne dobavne verige

  Želimo, da bi našo nabavno politiko podpisalo 90 odstotkov naših pomembnih dobaviteljev.

HL se zavezuje k določanju ciljev, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih

»Spopadati se s podnebnimi spremembami je eden največjih svetovnih izzivov, zato je za HL pomembno, da prevzame odgovornost in prispeva k iskanju rešitev. Prizadevamo si biti vodilni v inovativnih in trajnostnih rešitvah znotraj svoje industrije, zmanjševanje vpliva naše dejavnosti na okolje pa predstavlja jedro našega poslovanja.«                                                                        

Nina Jönsson, predsednica in izvršna direktorica skupine HL Display

Preberite več o prizadevanjih podjetja HL Display za zmanjševanje vpliva na okolje in o podpori strankam na poti do bolj trajnostnih trgovin v sporočilu za javnost.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Odgovornost do okolja

Zavedamo se svoje odgovornosti prispevka k spopadanju s podnebnimi spremembami in se zavzemamo za skrbno rabo okoljskih virov. Ker si prizadevamo biti vodilni v razvoju inovativnih in trajnostnih rešitev, sta zmanjšanje količin uporabljene deviške plastike, energije in vode v naših proizvodnih procesih ter zmanjšanje količine odpadkov iz proizvodnje prednostna naloga podjetja HL.

Družbena odgovornost

HL Display ceni in spoštuje svoje partnerje v vsakem kotičku sveta in si nenehno prizadeva za spodbujanje najvišjih etičnih standardov. S širjenjem podjetja smo začeli poslovati v Aziji, Evropi in na drugih celinah, naši poslovni standardi pa so se s prilagoditvami vsaki posamezni regiji še dvignili.

Finančna odgovornost

Podjetje HL Display je zavezano k doseganju trajnostnosti, donosnosti in dolgoročne rasti z uporabo etičnih poslovnih praks in odgovornega trgovanja. Večina ekonomske vrednosti, ki jo ustvari HL Display, se razdeli med deležnike podjetja, ki obsegajo dobavitelje, zaposlene, lastnike in posojilodajalce. Podjetje upošteva lokalne davčne predpise v vsaki državi, v kateri posluje.

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja podjetja HL Display izkazuje močno držo podjetja proti korupciji in zagotavlja, da zaposleni in zainteresirani deležniki delujejo pošteno, z integriteto in odgovornostjo. Z ničelno toleranco do podkupovanja, izsiljevanja in korupcije, s strogim spoštovanjem regulativnih zahtev in s storitvami za prijavo nepravilnosti Kodeks ravnanja jasno opredeljuje temeljna načela, ki jim mora slediti vsak predstavnik podjetja.

Poročanje o nepravilnostih za zaposlene

Naši zaposleni in partnerji imajo pomembno vlogo pri opozarjanju na sum delovanja, ki ni v skladu z našimi etičnimi smernicami. Ponujamo storitev prijav nepravilnosti, ki jo upravlja zunanji izvajalec, pri kateri lahko vsakdo domnevno kršitev prijavi anonimno in varno. Storitev WhistleB se v celoti loči od informacijskih sistemov in spletnih storitev delodajalca in ne beleži IP naslovov ali drugih podatkov, ki bi lahko identificirali prijavitelja. Vse prijave so močno šifrirane in jih lahko dešifrirajo samo pooblaščeni posamezniki.

HL Display kot delodajalec uresničuje načelo enakih možnosti in se drži lastne Politike korporativne odgovornosti, ki določa poslovanje podjetja. Podjetje spoštuje pravice zaposlenih do kolektivnih pogajanj in spodbuja sodelovanje v sindikatih ter zaposlenim ponuja varno delovno okolje, ki omogoča razvoj.

Podjetje od dobaviteljev, ki morajo s podpisom potrditi strinjanje z nabavno politiko, ki vsebuje zahteve in informacije v zvezi s človekovimi pravicami, delom in bojem proti korupciji, pričakuje strogo upoštevanje Politike družbene odgovornosti. Predstavniki podjetja HL Display redno obiskujejo dobavitelje ter nadzirajo skladnost in okoljsko problematiko.

Sistemi upravljanja

Odgovorna proizvodnja pomeni vodenje tovarn na učinkovit in okoljsko odgovoren način. HL Display si prizadeva nenehno izboljševati svoje okoljsko delovanje z upoštevanjem politik in standardov, z zmanjševanjem vpliva proizvodnje na okolje in sodelovanjem z etičnimi dobavitelji. Sistemi in politike upravljanja podjetja za kakovost, delo in vedenje zagotavljajo minimalno količino odpadkov in najvišje standarde varnosti med proizvodnjo.

 • Certifikat ISO

  HL Display je skladen s standardi ravnanja z okoljem SS-EN ISO 9001 in SS-EN ISO 14001, pri čemer je certificiranih 75 % proizvodnih obratov.

 • Uredba REACH

  Pri izdelavi in nabavi novih materialov je HL Display skladen z Uredbo REACH, evropskim predpisom o kemikalijah. Dobavitelji morajo tudi zagotoviti skladnost z vsemi veljavnimi okoljskimi zakoni in podpisati pisno izjavo o skladnosti z Uredbo REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg