The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Yritysvastuu

HL:llä on pitkä kokemus kestävän kehityksen saralla. Tiedostamme hyvin vastuumme kaikkia sidosryhmiämme kohtaan, ja noudatamme selkeitä linjauksia ja ohjenuoria varmistaaksemme jatkuvan arvonmuodostuksen.

Yritysvastuulinjaukset ja HL:n sitoumukset

Toimintamme rakentuu yrityksemme arvoille, visiolle ja missiolle. Esittelemme oman lähestymistapamme yritysvastuuseen yritysvastuulinjauksessamme, eettisessä ohjeistuksessamme sekä toimintaohjeissamme toimittajille (korvaa 2021 alkaen hankintalinjauksemme).

HL on ollut vuodesta 2010 lähtien Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteen jäsen. Global Compactin periaatteet liittyen ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan ovat olleet oleellinen osa strategiaamme, kulttuuriamme ja päivittäistä toimintaamme. Vuonna 2020 HL allekirjoitti Science Based Targets -aloitteen. Vuonna 2021 asetimme tavoitteemme ja toimintasuunnitelmamme ilmastojalanjälkemme pienentämiseksi Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Odotamme parhaillaan heidän hyväksyntäänsä.

Vuonna 2019 HL kävi läpi Yhdistyneiden Kansakuntien seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta ja yksilöi ne, joihin meillä on suurin vaikutus liiketoimintamme ja kestävän kehityksen pyrkimystemme kautta. Valitsimme kolme meille tärkeintä kehitystavoitetta:

HL:n tärkeimmät tavoitteet:

 • Autamme asiakkaita vähentämään jätteen määrää

  HL tarjoaa kestäviä ratkaisuja, joissa keskitytään erityisesti tuotteiden elinkaaren loppuvaiheeseen. Tavoitteemme on laajentaa Sustainable Choice -tuotekategoriamme valikoimaa ja sen lisäksi, että huomioimme ruokajätteen ja kulutuspakkausten kaltaiset ongelmat, tarjoamme tuotteita, jotka kestävät käyttöä ja ovat resurssitehokkaita.

 • Parasta työpaikkaa luomassa

  HL panostaa jatkuvasti siihen, että työntekijöillämme olisi inklusiivinen ja turvallinen työympäristö, jossa otetaan huomioon monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus. Tuloksena on työpaikka, jossa ihmiset elävät HL-arvojen mukaisesti ja jossa kaikki työntekijät noudattavat eettistä ohjeistustamme.

 • Toimintojen jatkuva parantaminen

  HL:n päämääränä on vähentää toimintamme hiilijalanjälkeä ja kasvattaa kierrätysmateriaalien ja muiden ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä. Olemme sitoutuneita vähentämään raaka-aineiden ja veden kulutusta sekä parantamaan kuljetusten tehokkuutta.

 • Vastuullisuuden varmistaminen läpi koko toimitusketjun

  HL toteuttaa toimittajiensa kohdalla kattavaa riskien arviointia ja edellyttää kaikkia tavarantoimittajia allekirjoittamaan ja noudattamaan toimittajien omaa eettistä ohjeistusta. Tämä lujittaa yrityksen vahvaa korruptionvastaista asemoitumista ja varmistaa myös työntekijöiden ja sidosryhmien rehellisen, suoraselkäisen ja vastuullisen toiminnan.

Total.JPG

Tavoitteet vuonna 2022

 • Autamme asiakkaita vähentämään jätteen määrää

  Tavoitteenamme on kasvattaa HL Sustainable Choice -tuotesarjan myyntiä 10 prosentilla vuodessa sekä kierrätystarjontamme lanseeraaminen Euroopan tärkeimmillä markkinoilla.

 • Parasta työpaikkaa luomassa

  Tavoitteena on saada HL:n vuosittaisessa työntekijöiden sitoutumiskyselyssä yleiseksi sitoutumisindeksiksi 76, ja varmistaa, ettei poissaoloihin johtavia onnettomuuksia tapahdu. Haluamme myös saavuttaa tuloksen 73 kategoriassa “Riippumatta taustasta, kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä HL:llä”.

 • Toimintojen jatkuva parantaminen

  Pyrkimyksenä on saada tavoitteemme hyväksytettyä Science Based Targets -aloitteen toimesta ja julkistaa hiilidioksidipäästöjen vähennyssuunnitelma. Tavoitteena on myös kierrätysmateriaalien käytön kasvattaminen 10 prosentilla vuodessa.

 • Vastuullisuuden varmistaminen läpi toimitusketjun

  Toimittajien tulee itsearvioinnin kautta kattaa 85 prosentin osuutensa kustannuksista. Lisäksi tavoitteena on, että keskeisistä toimittajistamme 95 prosenttia allekirjoittaa toimittajien oman eettisen ohjeistuksen.

Arvoketjumme:

Value_Chain_230329_WEB.png
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Ympäristövastuu

Tiedostamme oman vastuumme ilmastonmuutoksen torjumisessa ja olemme sitoutuneita käyttämään varovaisuudella ympäristön resursseja. Perinteisen muovin, energian ja veden käytön vähentäminen, kuten myös tuotantojätteen määrän pienentäminen tuotantoprosesseissamme, ovat HL:lle etusijalla, kun pyrimme edelläkävijöiksi innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen kehittämisessä.

Yhteiskuntavastuu

Arvostamme ja kunnioitamme kauppakumppaneitamme eri puolilla maailmaa ja pyrimme jatkuvasti ajamaan korkeimpia eettisiä standardeja. Yrityksemme toiminnan laajennuttua Aasiaan, Eurooppaan ja muihin maanosiin nostimme liiketoiminnan harjoittamisen standardejamme sopeutuaksemme jokaiselle yksittäiselle alueelle.

Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet siihen, että kestävän kehityksen, kannattavuuden ja pitkäjänteisen kasvun saavuttaminen tapahtuu eettisiä liiketoimintatapoja noudattamalla ja vastuullisesti toimimalla. Suurin osa HL:n tuottamasta taloudellisesta arvosta jaetaan yrityksen sidosryhmille, joita ovat tavarantoimittajat, työntekijät, omistajat ja lainanantajat. Yritys noudattaa paikallisia verolakeja kaikissa maissa, joissa toimimme.

Eettinen ohjeistus

Eettinen ohjeistuksemme määrittelee standardit ja yrityksemme kannan liittyen työoloihin, eturistiriitoihin, hallintotapaan, lahjontaan ja ympäristökysymyksiin. Se ohjaa meitä siinä, miten kohtelemme työntekijöitämme ja tavarantoimittajiamme. 

Työntekijät
HL:n eettinen ohjeistus osoittaa vahvan asettumisemme korruptiota vastaan varmistamalla työntekijöiden ja sidosryhmien rehellisyyden, suoraselkäisyyden ja vastuullisuuden. Omaamalla nollatoleranssin lahjonnan, kiristyksen ja korruption suhteen eettinen ohjeistuksemme määrittelee selkeästi ne pääperiaatteet, joita jokaisen yrityksen edustajan tulee noudattaa.

Tavarantoimittajat
HL uskoo yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen sekä eettiseen toimintaan ja odottaa liikekumppaneiltaan samaa. HL:ää kehitetään pitkän aikavälin kestävyyttä ajatellen, mikä pitää sisällään myös kestävyyttä tukevien suhteiden luomisen liikekumppaneihimme. Lisäksi HL:llä ja sen liikekumppaneilla on velvollisuus kaikkia sidosryhmiä kohtaan noudattaa korkeita rehellisyyden ja reilun kaupankäynnin standardeja.

Whistleblower "HL Speak up" - Ilmoituskanava väärinkäyttöepäilyistä

Työntekijöillämme ja kumppaneillamme on tärkeä tehtävä tuoda esiin huolensa, jos he epäilevät eettisten ohjeidemme vastaisia väärinkäytöksiä. Tarjoamme ulkoistetun, ulkopuolisen tahon hallinnoiman ilmoituskanavan, jonne epäilyt voidaan raportoida nimettömästi ja turvallisesti. WhistleB toimii täysin erillään työnantajan IT-järjestelmistä ja verkkopalveluista, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joista ilmoittaja voitaisiin jäljittää. Kaikki raportit ovat vahvasti salattuja, ja ainoastaan tarkkaan nimetyt henkilöt voivat purkaa salauksen. 

HL on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja ja noudattaa omaa yritysvastuulinjaustaan, joka määrittelee yrityksen tavan toimia. Yrityksemme tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja kehittyvän työpaikan kunnioittamalla työntekijöiden oikeuksia työehtosopimuksiin ja kannustamalla heitä osallistumaan ammattiliittoihin.

Myös tavarantoimittajilta odotetaan yritysvastuulinjausten tarkkaa noudattamista, ja heitä vaaditaan allekirjoittamaan hankintalinjauksemme, joka sisältää vaatimuksia ja tietoa liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään ja korruptionvastaiseen toimintaan. HL Displayn edustajat vierailevat säännöllisesti toimittajien luona valvomassa linjausten noudattamista ja ympäristöasioita.

 

Hallintajärjestelmät

Vastuullinen tuotanto tarkoittaa tehtaiden tehokasta ja ympäristövastuullista toimintaa. Noudattamalla linjauksia ja standardeja, vähentämällä tuotantonsa ympäristövaikutuksia ja tekemällä yhteistyötä eettisten tavarantoimittajien kanssa HL pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristösuoritustaan. Yrityksen hallintajärjestelmät ja laatu-, työ- ja toimintalinjaukset takaavat mahdollisimman vähäisen jätteen määrän ja korkeimpien turvallisuustandardien noudattamisen tuotannon aikana.

 

 • ISO-sertifikaatti

  HL noudattaa SS-EN ISO 9001 - ja SS-EN ISO 14001 -ympäristöstandardeja, ja 75 prosenttia tuotantolaitoksista on sertifioituja.

 • REACH

  Valmistaessaan ja hankkiessaan uusia materiaaleja HL noudattaa EU:n kemikaalilainsäädäntöä eli REACH-asetusta. Tavarantoimittajien täytyy myös taata noudattavansa kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja allekirjoittaa kirjallinen REACH-sopimus.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg