HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Ansvarsfullt företagande

HL Display har länge arbetat med frågor inom hållbar utveckling. Vi accepterar och respekterar vårt ansvar gentemot alla våra intressenter. Vi följer tydliga policies och riktlinjer för att säkerställa fortsatt värdeskapande.

Sedan 2010 har HL Display varit medlem av FN:s Global Compact. FN:s grundläggande värderingar och tio principer för mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruptionsbekämpning har varit en integrerad del av företagets strategi, kultur och dagliga verksamhet.

Den rapport som årligen publiceras av HL Display är en viktig del av företagets engagemang i FN:s Global Compact. Som marknadsledare strävar vi inte bara efter att efterleva gällande lagstiftning för Global Reporting Initiative (GRI), utan sätter standards som en pålitlig partner i våra affärsrelationer.

GLIWICE_TOOLS-INJECTION-MOULDING_POLAND_HL-Display_2019_008.jpg
 • Vi hjälper våra kunder att minska svinnet

  Vi erbjuder produkter som är resurseffektiva, inte bara inom tillverkning utan även med hänsyn till transporter och installationer. Vi åtar oss att tillhandahålla information om våra produkters livscykel och återvinningshantering. Målet är att 30% av vårt sortiment ska utgöras av hållbara alternativ, Sustainable Choice, senast i slutet av 2019.

 • Vi skapar den bästa arbetsplatsen

  Vi skapar en arbetsplats där människor har möjlighet att leva upp till våra värderingar. Vi effektiviserar våra processer för att garantera kvalitet för alla våra medarbetare. Vi utvecklar och mäter våra medarbetares engagemang. Vi attraherar och skapar en bra arbetsplats för våra medarbetare.

 • I vårt operativa förbättringsarbete ingår fokus på effektiv resursanvändning

  Vårt mål är att återvinna 100% av vårt produkstionsavfall. Vi strävar efter att enbart använda el från förnybara källor. Vi minimerar vattenkonsumtionen. Vårt mål är att alla våra fabriker och distributionsenheter ska vara certifierade inom ISO 14001 och OHSAS 18001 senast 2020. Tillsammans med våra samarbetspartners inom transporter strävar vi gemensamt mot ett minskat koldioxidavtryck.

 • Vi tar ansvar genom hela försörjningskedjan

  Vårt mål är att alla våra leverantörer signerar HLs inköpspolicy. Vi tillämpar föreningsfrihet, anti-diskriminering, anti-korruption och en trygg arbetsplats genom att kontinuerligt arbeta efter de syften vi har definierat i våra policies. Vi tillser att alla våra medarbetare har signerat samt följer vår uppförandekod.

 • Vi hjälper våra kunder att minska svinnet

  Vi erbjuder produkter som är resurseffektiva, inte bara inom tillverkning utan även med hänsyn till transporter och installationer. Vi åtar oss att tillhandahålla information om våra produkters livscykel och återvinningshantering. Målet är att 30% av vårt sortiment ska utgöras av hållbara alternativ, Sustainable Choice, senast i slutet av 2019.

 • Vi skapar den bästa arbetsplatsen

  Vi skapar en arbetsplats där människor har möjlighet att leva upp till våra värderingar. Vi effektiviserar våra processer för att garantera kvalitet för alla våra medarbetare. Vi utvecklar och mäter våra medarbetares engagemang. Vi attraherar och skapar en bra arbetsplats för våra medarbetare.

 • I vårt operativa förbättringsarbete ingår fokus på effektiv resursanvändning

  Vårt mål är att återvinna 100% av vårt produkstionsavfall. Vi strävar efter att enbart använda el från förnybara källor. Vi minimerar vattenkonsumtionen. Vårt mål är att alla våra fabriker och distributionsenheter ska vara certifierade inom ISO 14001 och OHSAS 18001 senast 2020. Tillsammans med våra samarbetspartners inom transporter strävar vi gemensamt mot ett minskat koldioxidavtryck.

 • Vi tar ansvar genom hela försörjningskedjan

  Vårt mål är att alla våra leverantörer signerar HLs inköpspolicy. Vi tillämpar föreningsfrihet, anti-diskriminering, anti-korruption och en trygg arbetsplats genom att kontinuerligt arbeta efter de syften vi har definierat i våra policies. Vi tillser att alla våra medarbetare har signerat samt följer vår uppförandekod.

HLs åtagande om vetenskapligt baserade mål

“Hanteringen av klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och det är viktigt att HL tar sitt ansvar och bidrar för att hitta hållbara lösningar. Vi strävar efter att vara ledande inom innovation och hållbara lösningar i vår bransch och att minska miljöpåverkan genomgående i vår verksamhet.”

                                                                         HL Group President och f.d CEO Nina Jönsson

Läs mer om HLs initiativ för att minska miljöpåverkan och hur vi stöttar branschen mot mer hållbara butiker pressrelease.

GreenGrocers-Norwich_Sigma_UK_HL-Display_2019_003.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

HL Sustainable Choice

År 2018 kunde vi återvinna 97,1 procent av det totala plastavfallet inom företagets produktionsanläggningar. HL Displays mål är att använda plastavfall från den egna produktionen såväl som återvunnen plast från externa källor för att producera nya produkter. Vidare kan vi nu erbjuda produkter som är tillverkade av biobaserade plaster istället för oljebaserade. Vår målsättning är att under 2019 erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel består av hållbara material.

Dessa nya framsteg inom produktionen har fört företaget ett steg närmare att minska plastavfallets miljöpåverkan. 

Läs mer om HL Sustainable Choice.

Socialt ansvar 

På HL Display värderar och respekterar vi våra handelspartner i varje del av världen och strävar ständigt efter att främja högsta etiska normer. I takt med att företaget expanderat verksamheten i Asien, Europa och på andra kontinenter, höjdes våra normer för handel i syfte att anpassa oss till varje unik region.

Ekonomiskt ansvar

HL Display åtar sig att uppnå hållbarhet, lönsamhet och långsiktig tillväxt genom att tillämpa etiska affärsmetoder och bedriva ansvarsfull handel. Huvuddelen av det ekonomiska värdet som genereras av HL Display fördelas till företagets intressenter, som omfattar leverantörer, medarbetare, ägare och långivare. Företaget följer den lokala skattelagstiftningen i varje land där vi är verksamma.

Uppförandekod

HL Displays uppförandekod beskriver företagets starka ställning gentemot korruption och säkerställer att personal och intressenter arbetar med ärlighet, integritet och ansvar.

Med noll tolerans mot mutor, utpressning och korruption, med strikt efterlevnad av myndighetskrav och uppgiftslämnande från tredjepart, definierar uppförandekoden tydligt de grundläggande principer som varje person som representerar företaget ska följa. Våra medarbetare och samarbetspartners spelar en viktig roll i att slå larm om eventuella avvikelser. Klicka här för att skicka en rapport.

HLs visselblåsartjänst är en extern tredjepartslösning där missförhållanden kan rapporteras anonymt och säkert. WhistleB är ett fristående bolag som inte är kopplat till HLs IT system eller web och bolaget sparar inte IP adresser eller data som kan spåra anmälaren. Anmälningar krypteras och kommer bara kunna spåras av utvalda externa specialister. 

HL Display är en arbetsgivare som tillämpar lika möjligheter för alla och följer sin egen Policy för ansvarsfullt företagande (CR Policy) som definierar hur företaget ska vara verksamt. Företaget erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats för vår personal genom att respektera arbetstagarens rätt till kollektivavtal och uppmuntra till deltagande i fackföreningar.

Företagets leverantörer förväntas att strikt följa vår CR-policy såväl som att underteckna en inköpspolicy som innehåller krav och information om mänskliga rättigheter, arbetskraft och anti-korruption. Representanter från HL Display besöker regelbundet leverantörerna för att övervaka efterlevnad och miljöfrågor.

Uppförandekod

HL Displays uppförandekod beskriver företagets starka ställning gentemot korruption och säkerställer att personal och intressenter arbetar med ärlighet, integritet och ansvar.

Med noll tolerans mot mutor, utpressning och korruption, med strikt efterlevnad av myndighetskrav och uppgiftslämnande från tredjepart, definierar uppförandekoden tydligt de grundläggande principer som varje person som representerar företaget ska följa. Våra medarbetare och samarbetspartners spelar en viktig roll i att slå larm om eventuella avvikelser. Klicka här för att skicka en rapport.

HLs visselblåsartjänst är en extern tredjepartslösning där missförhållanden kan rapporteras anonymt och säkert. WhistleB är ett fristående bolag som inte är kopplat till HLs IT system eller web och bolaget sparar inte IP adresser eller data som kan spåra anmälaren. Anmälningar krypteras och kommer bara kunna spåras av utvalda externa specialister. 

HL Display är en arbetsgivare som tillämpar lika möjligheter för alla och följer sin egen Policy för ansvarsfullt företagande (CR Policy) som definierar hur företaget ska vara verksamt. Företaget erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats för vår personal genom att respektera arbetstagarens rätt till kollektivavtal och uppmuntra till deltagande i fackföreningar.

Företagets leverantörer förväntas att strikt följa vår CR-policy såväl som att underteckna en inköpspolicy som innehåller krav och information om mänskliga rättigheter, arbetskraft och anti-korruption. Representanter från HL Display besöker regelbundet leverantörerna för att övervaka efterlevnad och miljöfrågor.

Ledningssystem

Ansvarsfull produktion innebär att driva fabriker på ett effektivt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. HL Display strävar efter att kontinuerligt förbättra sin hållbara utveckling genom att följa policies och normer i syfte att minska miljöpåverkan från produktionen och samarbeta med etiska leverantörer. Företagets ledningssystem och policies för kvalitet, arbete och uppförande innebär en försäkran om minimalt avfall och högsta normer för säkerhet under produktionen.

 • ISO-certifiering

  HL Display följer miljöledningsstandarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 där 75 procent av våra tillverkningsanläggningar är certifierade. Fabrikerna i Sundsvall och Suzhou uppfyller även standarden OHSAS 18001 och våra fabriker i Gliwice (Polen) och Harlow (UK) är under certifiering.

 • REACH

  Vid tillverkning och inköp av nya material följer HL Display EU:s kemikalielagstiftning REACH. Leverantörer måste även garantera att alla tillämpliga miljölagar följs och underteckna ett skriftligt åtagande rörande REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg