HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Ledningssystem

Ansvarsfull produktion innebär att driva fabriker på ett effektivt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. HL Display strävar efter att kontinuerligt förbättra sin hållbara utveckling genom att följa policies och normer i syfte att minska miljöpåverkan från produktionen och samarbeta med etiska leverantörer. Företagets ledningssystem och policies för kvalitet, arbete och uppförande innebär en försäkran om minimalt avfall och högsta normer för säkerhet under produktionen.

  • ISO-certifiering

    HL Display följer miljöledningsstandarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 där 75 procent av våra tillverkningsanläggningar är certifierade. Fabrikerna i Sundsvall och Suzhou uppfyller även standarden OHSAS 18001 och våra fabriker i Gliwice (Polen) och Harlow (UK) är under certifiering.

  • REACH

    Vid tillverkning och inköp av nya material följer HL Display EU:s kemikalielagstiftning REACH. Leverantörer måste även garantera att alla tillämpliga miljölagar följs och underteckna ett skriftligt åtagande rörande REACH.

  • Energiförbrukning

    Vattenanvändning är en del av produktionsprocessen vid kylning av pressade och formsprutade plastprodukter. I HL Display:s fabrik i Gliwice, Polen, används ett slutet kylvattensystem för att minska vattenförbrukningen, medan förberedelser pågår för att avsevärt minska vattenförbrukningen i Sundsvallsfabriken.

HL Sustainable Choice

År 2017 återvanns 90,2 procent av det totala plastavfallet inom företagets produktionsanläggningar. HL Display:s mål är att använda plastavfall från den egna produktionen såväl som återvunnen plast från externa källor för att producera nya produkter. Vidare kan vi nu erbjuda produkter som är tillverkade av biobaserade plaster istället för oljebaserade och det är vår målsättning att under 2019 erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel består av hållbara material.

Dessa nya framsteg inom produktionen har fört företaget ett steg närmare att kunna minska plastavfallets miljöpåverkan. Läs mer om HL Sustainable Choice.

Sustainable-choice for-web.jpg

Socialt ansvar 

På HL Display värderar och respekterar vi våra handelspartner i varje del av världen och strävar ständigt efter att främja högsta etiska normer. I takt med att företaget expanderat och vår verksamhet i Asien, Europa och på andra kontinenter, höjdes våra normer för att bedriva verksamhet i syfte att anpassa oss till varje unik region.

Sedan 2010 har HL Display varit medlem av FN:s Global Compact. FN:s grundläggande värderingar och tio principer för mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruptionsbekämpning har varit en integrerad del av företagets strategi, kultur och dagliga verksamhet.

Den lägesrapport som årligen publiceras av HL Display är en viktig del av företagets engagemang i FN:s Global Compact. Som marknadsledare strävar vi inte bara efter att efterleva gällande lagstiftning för Global Reporting Initiative (GRI), utan sätter standards som en pålitlig partner i våra affärsrelationer.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Ekonomiskt ansvar

HL Display åtar sig att uppnå hållbarhet, lönsamhet och långsiktig tillväxt genom att tillämpa etiska affärsmetoder och bedriva ansvarsfull handel. Huvuddelen av det ekonomiska värdet som genereras av HL Display fördelas till företagets intressenter, som omfattar leverantörer, medarbetare, ägare och långivare. Företaget följer den lokala skattelagstiftningen i varje land där vi är verksamma.

Uppförandekod

HL Displays uppförandekod visar företagets starka ställning gentemot korruption, vilket säkerställer att personal och intressenter arbetar med ärlighet, integritet och ansvar. Med noll tolerans mot mutor, utpressning eller korruption, med strikt efterlevnad av myndighetskrav och uppgiftslämnande från tredjepart, definierar uppförandekoden tydligt de grundläggande principer som varje person som representerar företaget ska följa.

HL Display är en arbetsgivare som tillämpar lika möjligheter för alla och följer sin egen Policy för ansvarsfullt företagande (CR Policy) som definierar hur företaget ska vara verksamt. Företaget erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats för vår personal genom att respektera arbetstagarens rätt till kollektivavtal och uppmuntra till deltagande i fackföreningar.

Företagets leverantörer förväntas att strikt följa vår CR-policy såväl som att underteckna en inköpspolicy som innehåller krav och information om mänskliga rättigheter, arbetskraft och anti-korruption. Representanter från HL Display besöker regelbundet leverantörerna för att övervaka efterlevnad och miljöfrågor.